دسترسی سریع

ارتباط مستقیم با مدیرکل
1390/10/26 دوشنبه

ملاقات عمومی  با مديركل روزهای دوشنبه از ساعت 9 الی 12

شماره تماس جهت دریافت وقت ملاقات 36815791
              
پست الكترونيك
شماره تماس
سطح تحصیلات
سابقه کاری
سمت نام و نام خانوادگي رديف


Standardesf.modir@inso.gov.ir

36815791
مهندسی تکنولوژی کنترل 
سرپرست اداره کل استاندارد استان اصفهان
دبیر شورای استاندارد استان اصفهان
نماینده مدیرکل در کمیته مصاحبه استخدامی اداره کل استاندارد استان اصفهان 
عضو کارگروه توسعه فرهنگ سازمانی اداره کل استاندارد استان اصفهان
بازرس معتمد مدیرکل استاندارد در راستای اجرای ماده 91 قانون خدمات کشوریسرپرست اداره كل
مهدی هادی1Standardesf.arzyab@inso.gov.ir

36815792
مهندسی کشاورزی
   معاون ارزیابی انطباق اداره کل از تاریخ 22 / 04 / 1402 تا کنون
معاون استاندارد سازی و آموزش اداره کل از 13 / 10 / 1399 --- 30 / 11 / 1402
سرپرستی معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل از تاریخ 01 / 10 / 1401 --- 27 / 03 / 1402
رئیس اداره تایید صلاحیت و سیتم های کیفیت از سال 1390 تا پایان 13 / 10 / 1399


معاون ارزیابی انطباق


مجتبي مستاجران236826780

فوق ليسانس مديريت دولتي

سرپرست معاونت استاندارد سازي و آموزش ازتاريخ  1402/11/30تا كنون
معاونت توسعه منابع انساني و امور پشتيباني  از تاريخ 1402/09/01 تا كنون
 1402/09/01 --- سرپرست معاونت توسعه منابع انساني و امور پشتيباني 1402/03/27 
  1402/03/27 رئيس اداره آموزش و ترويج از تاريخ 99/12/28 تا تاريخ

 

معاون توسعه منابع انساني و امور پشتيباني

امير براتيان
 
3


Standardesf.tarvij@inso.gov.ir

36826780

فوق ليسانس مديريت دولتي


سرپرست معاونت استاندارد سازي و آموزش ازتاريخ  1402/11/30تا كنون
معاونت توسعه منابع انساني و امور پشتيباني  از تاريخ 1402/09/01 تا كنون
 1402/09/01--- سرپرست معاونت توسعه منابع انساني و امور پشتيباني از تاريخ  1402/03/2 
  1402/03/27 رئيس اداره آموزش و ترويج از تاريخ 99/12/28 تا تاريخ

سرپرست
معاونت استاندارد سازی و آموزش
امير براتيان4