شنبه 19 اسفند 1396
 ورود به سامانه  تداركات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir  
 ورود به پايگاه اطلاع رساني مناقصات  به آدرس iets.mporg.ir
ورود به سامانه تداركات الكترونيكي دولت/مناقصه etend.setadiran.ir
ورود به سامانه تداركات الكترونيكي دولت/مزايده  eauc.setadiran.ir
ليست مناقصات (استعلام بها) سال 1401 اداره كل استاندارد استان اصفهان

آگهی فراخوان عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی دانلود
آگهی فراخوان واگذاری امور تصدی‌گری مرتبط با ارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی به شرکت‌های بازرسی تائید صلاحیت شده  دانلود