دسترسی سریع

میز خدمت
1397/1/20 دوشنبه
میز خدمت الکترونیکی:
 شناسنامه خدمت
 دانلود فرم ها و مدارک مورد نیاز

 استعلام الکترونیکی
  نظرسنجی خدمات
  نظرسنجی کیفیت خدمات سامانه های سازمان
  بیانیه سطح توافق خدمات

  مراحل دریافت خدمت
 

میز خدمت حضوری:
حوزه ارزیابی انطباق:
حوزه تائید صلاحیت آزمایشگاه ها: خانم شهین نادعلی  داخلی 2202
حوزه تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت: خانم منیره عدالتی داخلی 2239
حوزه آموزش و تدوین استاندارد: خانم آذر فرزادفر  داخلی 2270
حوزه بازرسی و پاسخگویی به شکایات: آقای صابر خسروی داخلی 2256