شنبه 10 اردیبهشت 1401 گزارش عملكرد دستگاه اطلاعات قابل استفاده براي كسب و كارها
        دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي
        فهرست استانداردهاي ملي
        استعلام كد ده رقمي كالاي داراي نشان استاندارد ملي ايران
        فهرست فراورده هاي مشمول استاندارد اجباري
        فهرست واحدهاي توليدي تحت پوشش
        فهرست تعرفه هاي خدمات سازمان
اطلاعات تفضيلي هزينه كاركرد سالانه دستگاه
       
دانلود فايل اطلاعات تفضيلي هزينه كاركرد

جزئيات مرتبط با قراردادها
      
دانلود فايل اطلاعات قراردادها
فهرست مجوزهاي اعطايي توسط دستگاه
      فهرست آزمایشگاه های تأییدشده براساس روش اجرایی 208/111/ر (اصفهان)
      فهرست آزمایشگاه های آزمون تائید شده بر اساس استاندارد 17025
      فهرست شرکت های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده
      فهرست آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
      فهرست شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده فعال در امر نمونه برداری و بازرسی کالاهای تولید داخل و صادراتی (ملی)
      فهرست شرکت‌های بازرسی تایید صلاحیت شده فعال در بخش واردات (سورویانس)
      فهرست شركت هاي بازرسي کالا تایید صالحیت شده استاني
      اشخاص حقوقی تایید شده برای تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
      فهرست مراکز آموزشی همکار
      مراکز آزمون مهارت
 گزارشات عملكرد سالانه دستگاه
      گزارش عملکرد اداره كل استاندارد استان اصفهان در سال 1401
      گزارش عملکرد اداره كل استاندارد استان اصفهان در سال 1400
      گزارش عملکرد اداره كل استاندارد استان اصفهان در سال 1399
      گزارش عملکرد اداره كل استاندارد استان اصفهان در سال 1398
      گزارش عملکرد اداره كل استاندارد استان اصفهان در سال 1397
      گزارش عملکرد اداره كل استاندارد استان اصفهان در سال 1396
      گزارش عملکرد اداره كل استاندارد استان اصفهان در سال 1395
      گزارش عملکرد اداره كل استاندارد استان اصفهان در سال 1394
      گزارش عملکرد اداره كل استاندارد استان اصفهان در سال 1393