دوشنبه 26 دی 1390

ملاقات عمومی  با مديركل روزهای دوشنبه از ساعت 9 الی 12


              
پست الكترونيك شماره تماس سمت نام و نام خانوادگي رديف


Standardesf.modir@inso.gov.ir


36815791


مديركل
علي مالكي1Standardesf.arzyab@inso.gov.ir36815792


معاونت ارزیابی انطباق


رضا دولتشاهي2


Standardesf.tarvij@inso.gov.ir36815794


معاونت استاندارد سازی و آموزشمجتبي مستاجران3