دسترسی سریع

معرفی مدیر کل
1390/5/3 دوشنبه


نام و نام خانوداگی:
                      محمود فرمانی
متولد:
                      1356
سوابق تحصیلی:   
                      کارشناس ارشد مدیریت دولتی - منابع انسانی . 
                      کارشناس مهندسی علوم و صنایع غذایی
سوابق اجرائی :
          مدیر کل استاندارد استاندارد استان گلستان
            معاون  و قائم مقام مدیر کل استاندارد گلستان
           سرپرست اداره اجرای استاندارد اداره کل استاندارد گلستان
           سرپرست اداره اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسهای  اداره کل استاندارد گلستان
           مسئول واحد مشاوره ، آموزش و ترویج اداره کل استاندارد گلستان
           نمایندگی استاندارد گلستان در گمرک اینچه برون
           کارشناس صادرات و واردات اداره کل استاندارد گلستان
           کارشناس امور استاندارد اداره کل استاندارد گلستان