دسترسی سریع

نظرسنجی و پیشنهادات خدمات شناسه دار اداره کل استاندارد
1400/5/5 سه‌شنبه
10031455000 تدوين استاندارد ملي و مشاركت در استانداردهاي بين المللي
10031455100 تدوين استانداردهاي ملي نظر سنجی پیشنهادات
10011455101 مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي (CODEX,IEC,ISO,OIML) نظر سنجی
13011456000 تاييد صلاحيت شركتها و كارشناسان استاندارد
13011456100 تائيد صلاحيت آزمايشگاههاي همكار استاندارد نظر سنجی پیشنهادات
13011456101 تائيد صلاحيت شركتهاي بازرسي استاندارد نظر سنجی پیشنهادات
13011456102 تائيد صلاحيت شركتهاي گواهي دهنده استاندارد نظر سنجی پیشنهادات
13011456103 تائيد صلاحيت شركتهاي آموزشي همكار در حوزه استاندارد نظر سنجی پیشنهادات
13011456104 تائيد صلاحيت كارشناسان استاندارد نظر سنجی پیشنهادات
13011456105 تائيد صلاحيت مديران كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي نظر سنجی پیشنهادات
13011456106 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت زيست محيطي نظر سنجی پیشنهادات
13011456107 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت ايمني مواد غذايي (HAASP) نظر سنجی پیشنهادات
13011456108 تاييد صلاحيت شركتهاي ارائه كننده سيستمهاي مديريت انرژي نظر سنجی پیشنهادات
10031457000 نظارت بر كيفيت ارائه خدمت و توليد كالا
10031457100 صدور و تمديد پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد نظر سنجی پیشنهادات
10031457102 تعليق پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد نظر سنجی پیشنهادات
10031457103 نظارت بر كيفيت كالاهاي توليد داخل نظر سنجی پیشنهادات
10031457104 نظارت بر ايمني آسانسور نظر سنجی پیشنهادات
10031457105 نظارت بر كيفيت تجهيزات موجود در شهر بازي ها نظر سنجی پیشنهادات
10031457106 نظارت بر كيفيت ديگ هاي بخار نظر سنجی پیشنهادات
10031457107 نظارت بر كيفيت خدمات ترمينال عرضه سوخت گاز طبيعي CNG نظر سنجی پیشنهادات
10031457108 نظارت بر كيفيت خدمات واحدهاي انرژي نظر سنجی پیشنهادات
10031457109 نظارت بر كيفيت خدمات سردخانه نظر سنجی پیشنهادات
10031457110 نظارت بر كيفيت خودرو و نيرومحركه نظر سنجی پیشنهادات
10031457111 صدور گواهينامه هاي اظهاريه انطباق با استاندارد نظر سنجی پیشنهادات
10031457112 صدور پروانه هاي كاربرد نشان حلال نظر سنجی پیشنهادات
13011458000 ارزيابي انطباق كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي
13011458100 صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري ( ارزيابي كيفي كالاهاي صادراتي و وارداتي مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي ) نظر سنجی پیشنهادات
13011458101 تعيين ماهيت كالاهاي وارده / صادره اظهار شده ( ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره ) نظر سنجی پیشنهادات
13031458102 صدور كد استاندارد فرآورده هاي نفتي نظر سنجی پیشنهادات
13011458103 صدور تاييديه هاي نوعي استاندارد (خودرو، موتورسيكلت، تراكتور، باتري، لاستيك و تبلت وارداتي ) نظر سنجی پیشنهادات
13011458104 صدور گواهي ثبت كالا ، برند و صادر كننده برتر نظر سنجی پیشنهادات
10031459000 ارزيابي وسايل توزين در مراكز عرضه عمومي
10031459100 نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين ( باسكول همكف جاده اي ) نظر سنجی پیشنهادات
10031459101 علامت گذاري وسايل توزين و سنجش نظر سنجی پیشنهادات
10031459102 ارائه گواهي اندازه شناسي نازل هاي جايگاه هاي عرضه سوخت مايع نظر سنجی پیشنهادات
10031459103 نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك ) نظر سنجی پیشنهادات
10031459104 صدور گواهينامه كاليبراسيون نظر سنجی پیشنهادات
10031459105 نظارت بر تصويب نمونه نوعي باسكول نظر سنجی پیشنهادات
10031940000 ترويج و فرهنگ سازي استاندارد نظر سنجی پیشنهادات
18051941000 آموزش استاندارد سازي
18051941100 آموزش استاندارد سازي برون سازماني نظر سنجی پیشنهادات
18051941101 آموزش كارشناسان استاندارد نظر سنجی پیشنهادات
18051941102 آموزش مسئولين كنترل كيفيت نظر سنجی پیشنهادات